Bases del procés d’assignació d’horaris del curs 2014-2015

Escola Municipal de Música Blai Net

Bases del procés d’assignació d’horaris pel curs 2014-1015

1. Presentació

El curs 2010-11 es van posar en pràctica uns nous procediments d’assignació d’horaris de l’Escola de Música. La implantació d’aquests procediments obeïa a la major complexitat de la gestió dels horaris, originada pel creixement experimentat per l’Escola i per la progressiva implantació de la classe d’instrument en grup.

Aquest nous procediments es van aplicar amb una bona valoració per part dels diferents sectors de la comunitat escolar. Posteriorment, pel curs 2011-2012, es van introduir algunes variacions per ajustar els aspectes que calia millorar. La present proposta de regulació manté el mateix format que es va experimentar com a òptim el curs passat.

El procés es divideix en tres períodes:

· un primer període pels alumnes de programa Bàsic i Aprofundiment

· un segon període pels alumnes de MiM2 i TiC

· un tercer període pels alumnes nous

L’assignació d’horaris als alumnes del programa per a Joves i Adults es realitzarà des de les tutories un cop finalitzat el procés de Bàsic i Aprofundiment.

2. Criteris generals

· L’assignació d’horaris s’ha de fer respectant l’equilibri dels grups, pel que fa a nombre d’alumnes. Això vol dir un nombre òptim de 12 alumnes per grup-classe de Sensibilització (45’), i 15 alumnes pels alumnes de Música en Grup (60’). En casos en que s’hagin de tancar grups per no arribar a un mínim sostenible, els alumnes es redistribuiran entre els altres grups, sense sobrepassar un màxim de 13 alumnes pels grups de Sensibilització, i de 18 els de Bàsic. Pel que fa a les classes d’instrument, els horaris s’assignaran respectant les ratios de 2 alumnes per classe de 40′, 3 alumnes per classe de 50′, i quatre alumnes per classe de 60’. Pel que fa a les classes individuals d’instrument, la ratio és de 20’ per alumne i les classes individuals de 30’ s’assignaran sempre sota criteri de l’Escola de Música.

· Els horaris assignats inicialment a les classes de grup es podran variar en funció de necessitats d’organització de l’Escola:

o avançant o retrassant fins a 15 minuts l’hora d’inici de les classes.

o reduint o ampliant la durada i/o el nombre d’alumnes de les classes de grup, per passar de grups de 12 alumnes amb una durada de 45′, a grups de 15 alumnes amb una durada de 60′, o la inversa.

· Igualment, i en cas de necessitat, es podran crear grups classe d’un mateix programa amb alumnes d’edats diferents

· Pel que fa a l’horari de l’instrument en grup, es donarà preferència a la continuitat dels grups que ja funcionen des de cursos anteriors.

· L’Escola no pot considerar causa justificada la incompatibilitat amb l’horari d’activitats extraescolars.

· La Comissió del Consell Escolar vetllarà perquè aquestes directrius s’apliquin amb normalitat, a través de l’aplicació d’uns criteris concrets per a cada programa, i decidirà en quins casos es puguin contravenir, per causa justificada.

· L’aprovació dels procediments definits en aquestes bases per part del Consell Escolar de Centre, comporta l’acceptació d’aquests procediments per part de tots els membres de la Comunitat Escolar.

3. Horaris de Bàsic i Aprofundiment

El procés es desenvoluparà segons els passos següents:

· Els professors/es tutors/es es reuniran amb la Cap d’Estudis i elaboraran una proposta d’horaris, tenint en compte les orientacions i criteris establerts a l’efecte, contingudes a l’Annex 1 de les bases.

· Aquesta proposta es comunicarà de manera individual a les famílies afectades.

· S’establirà un període per a que les famílies puguin sol·licitar canvis d’horaris. Les peticions s’hauran de fer exclussivament per escrit, i es podran presentar tant a la bústia del wikinet com a la Consergeria de l’Escola. Les famílies podran justificar les seves peticions amb documentació escrita, que serà entregada a Consergeria, dins del mateix plaç.

· Aquestes sol·licituds seran revisades per l’Equip Directiu del Centre, el qual presentarà una proposta de resolució, que serà estudiada i ratificada per la Comissió del Consell Escolar, sempre aplicant els criteris establerts a l’annex 1. La resolució de les sol·licituds serà comunicada de manera individual a les famílies corresponents.

· S’establirà, a partir de la publicació dels llistats definitius, un període d’espera durant el qual, en la mesura del possible, l’Escola intentarà ajustar els horaris que hagin quedat pendents de resolució, en funció de baixes d’alumnes o altres variacions. En cas que hi hagi l’oportunitat de fer aquests ajustaments, l’equip directiu contactarà amb les famílies respectives. Qualsevol nou comunicat o sol·licitud per part de les famílies s’haurà de fer per escrit, a la bústia del wikinet o a Consergeria.

· Un cop acabat el període d’espera, les famílies a les que s’hagi desestimat la petició de canvi, hauran de confirmar definitivament l’acceptació de la proposta horària inicial. Aquelles families que no acceptin l’horari proposat passaran a llistat d’espera, i aquest horari serà ofert a altres alumnes. L’acceptació de l’horari comporta la inscripcióen el curs 2014-2015 i el pagament de la matrícula anual.

· Pel que fa als horaris de Bàsic 1, i donat que sovint el procés de la roda d’instruments es retrassa, l’Escola vetllarà per tal que es reservin horaris d’instrument pels alumnes de Bàsic 1 en les primeres franges de la tarda. En cas que sigui necessari, l’Equip Directiu fixarà un calendari específic pels horaris d’aquest nivell. Igualment, i en els casos de famílies d’alumnes pendents de l’assignació d’instrument que tinguin germans a Sensibilització o altres cursos del programa Bàsic, l’Escola vetllarà per agilitzar els processos per tal de respectar la preferència establerta per a aquests casos.

4. Calendari de Bàsic i Aprofundiment

A partir del 21 de maig Comunicació de la proposta d’horaris de Bàsic i Aprofundiment
del 27 de maig al 6 de juny Període de presentació de peticions de canvi d’horaris
12 de juny Reunió de la Comissió del Consell Escolar i resolució de les peticions
13 de juny Comunicació dels horaris definitius de Bàsic i Aprofundiment
del 13 al 20 de juny Període d’espera per a ajustaments d’horaris
25 de juny Data límit per a confirmar la proposta horària, per a aquells alumnes que se’ls hagi desestimat la petició de canvi i hagin quedat en espera de possibles ajustaments

Les comunicacions individuals es faran per correu electrònic, durant la setmana que comença el dia de la publicació respectiva.

5. Horaris de Música i Moviment 2, i de Toca i Canta 1 i 2

El procés es desenvoluparà segons els passos següents:

· S’obrirà un procés d’inscripcions als grups de Mim2, TiC1 i TiC2, en el qual totes les famílies hauran d’inscriure els seus fills als grups triant una primera, segona i tercera opció, entre les diferents opcions per cada curs. Per optar a la puntuació per causes justificades, les famílies presentaran, a Consergeria i dins del mateix plaç, una documentació escrita que ho acrediti.

· L’equip directiu de centre aplicarà la baremació establerta a l’annex 2, i endreçarà les sol·licituds segons la puntuació obtinguda, i segons l’ordre resultant del sorteig per a empats definit al mateix annex. Un cop acabat aquest procés, els alumnes que no hagin pogut accedir al grup seleccionat en primera opció, seran reubicats, preferentment, al grup de segona opció, o al de tercera.

· Els horaris provisionals es comunicaran individualment a les famílies. Hi haurà un període per a presentar al·legacions. Les al·legacions s’hauran de fer exclussivament per escrit, i es presentaran a la Consergeria de l’Escola.

· Aquestes al·legacions seran revisades per l’Equip Directiu del Centre, el qual presentarà una proposta de resolució, que serà estudiada i ratificada per la Comissió del Consell Escolar, sempre aplicant els criteris establerts a l’annex 2. La resolució de les sol·licituds serà comunicada de manera individual a les famílies corresponents.

· S’establirà, a partir de la publicació dels llistats definitius, un període d’espera durant el qual, en la mesura del possible, l’Escola intentarà ajustar els horaris que hagin quedat pendents de resolució, en funció de baixes d’alumnes o altres variacions. En cas que hi hagi l’oportunitat de fer aquests ajustaments, l’equip directiu contactarà amb les famílies respectives. Qualsevol nou comunicat o sol·licitud per part de les famílies s’haurà de fer per escrit, a Consergeria.

· Un cop acabat el període d’espera, les famílies a les que s’hagi desestimat la petició de canvi, hauran de confirmar definitivament l’acceptació de la proposta horària inicial, abans del 25 de juny. Aquelles families que no acceptin l’horari proposat passaran a llistat d’espera, i aquest horari serà ofert a altres alumnes. L’acceptació de l’horari comporta la inscripcióen el curs 2014-2015 i el pagament de la matrícula anual.

6. Calendari de MiM2, TiC1 I TiC2

del 27 de maig al 4 de juny Període d’inscripció als grups de Mim2, TiC1 i TiC2
5 de juny Sorteig per a dirimir empats
6 de juny Publicació de les llistes baremades i de la constitució dels grups
10 i 11 de juny Període de presentació d’al·legacions.
12 de juny Reunió de la Comissió del Consell Escolar i resolució de les peticions
13 de juny Publicació i comunicacions dels horaris definitius
del 13 al 20 de juny Període d’espera per a ajustaments d’horaris
25 de juny Data límit per a confirmar la proposta horària original, per a aquells alumnes que se’ls hagi desestimat la petició de canvi i hagin quedat en espera de possibles ajustaments

Les comunicacions individuals es faran per correu electrònic, durant la setmana que comença el dia de la publicació respectiva.

7. Horaris d’alumnes nous

L’assignació d’horaris als alumnes nous es realitzarà de la manera següent:

· Alumnes nous de Primer Contacte i Sensibilització: l’assignació d’horaris es realitzarà per telèfon. L’Escola contactarà amb les famílies dels alumnes inscrits, seguint els criteris següents:

o En primer lloc es contactarà amb els alumnes nous que tinguin germans al centre, que tindran preferència per triar l’horari.

o Amb la resta d’alumnes nous, es seguirà l’ordre final d’inscripció a l’Escola, partint els llistats d’admesos de major a menor puntuació.

· Alumnes nous de Bàsic, Grup d’Introducció i Joves i Adults: es citarà les famílies a l’Escola, les quals accediran a les places vacants d’instrument i als horaris segons l’ordre establert.

· Aquelles families que, dins del plaç establert, no hagin acceptat la proposta horària o la plaça vacant d’instrument, passaran a llistat d’espera, i l’horari i la plaça respectius seran oferts a altres alumnes. L’acceptació de l’horari comporta la inscripció en el curs 2014-2015 i el pagament de la matrícula anual.

8. Calendari per a alumnes nous

Del 25 al 30de juny Assignació dels horaris de Primer Contacte i Sensibilització per telèfon.
Del 30 de junyal 3 de juliol Primer període d’assignació d’instrument (segons places disponibles entre l’oferta d’instrumets de l’Escola) i horaris per a alumnes dels programes Bàsic, Introducció,Joves i Adults. Es convocarà per telèfon.
Del 8 al 10de setembre Segon període d’assignació d’instrument (segons places disponibles entre l’oferta d’instrumets de l’Escola) i horaris per a alumnes dels programes Bàsic, Introducció,Joves i Adults. Es convocarà per telèfon.

9. Constitució i funcions de la Comissió del Consell Escolar

La Comissió estarà constituïda per cinc membres del Consell Escolar, un dels quals serà necessàriament un representant de l’Equip Directiu de Centre.

La Comissió tindrà les següents funcions:

· Fer el seguiment general del procés, vetllar per la correcta aplicació dels criteris establerts, i consensuar solucions per a aquelles situacions que comportin una casuística no prevista a les bases.

· Examinar, ratificar o rebutjar les documentacions presentades per acreditar les incompatibilitats horàries amb activitats de prescripció mèdica o similars.

· Decidir els casos en que els grups podran excedir el nombre d’alumnes establert, tant pel que fa a Sensibilització, Música en grup i instrument en grup.

· En general, deliberar i consensuar decisions sobre aquelles situacions que, en matèria d’horaris, no quedin prou resoltes o definides en aquestes bases.

ANNEX 1: Criteris per a regular els horaris de Bàsic i Aprofundiment

L’equip de professores i professors elaborarà la proposta d’horaris de Bàsic i Aprofundiment tenint en compte, en la mesura del possible, els criteris següents:

· Les classes d’instrument en grup tindran preferència per davant de les classes individuals.

· Els alumnes més petits (Bàsic 1 i Bàsic 2, sobretot) tindran preferència sobre les primeres franges horàries de la tarda.

· Tindran preferència els nens o nenes que, per la dedicació diària/setmanal dels seus professors/es d’instrument tinguin limitada l’oferta en la distribució d’horaris (professors que venen una ò dues tardes a la setmana).

· Es tindrà en compte, en la mesura del possible, les famílies que tinguin dos o més germans cursant el programa Bàsic

L’equip directiu, en primera instància, i la Comissió, en segona, seguiran, a l’hora de revisar les peticions de canvis, els següents criteris:

· La Comissió tindrà en compte, previ examen i valoració de la documentació aportada, les peticions de canvi d’horari que siguin justificades per incompatibilitat amb activitats de prescripció mèdica, o per altres motius no previstos en aquestes bases els quals, a criteri de la comissió, puguin ser qualificades com a causes justificades. En tots aquests casos, la comissió podrà autoritzar que un grup classe excedeixi els límits previstos.

· Les incompatibilitats amb activitats extraescolars només es tindran en compte en els casos en que existeixin alternatives viables, que no alterin la realització òptima del pla d’estudis i que no suposin un perjudici pels altres components del grup d’instrument o del grup classe, tant per excés com per defecte.

ANNEX 2: Criteris per a regular els horaris de Sensibilització

Els barems que regiran el procés de sol·licituds d’horaris de MiM2, Tic1 i TiC2 són els següents:

En cas d’incompatibilitat amb horaris de sortida del centre educatiu corresponent 4 punts
Per causa justificada, 2 punts
Per un germà al programa Bàsic o de Sensibilització, sempre i quan l’horari proposat impliqui per les famílies l’assistència d’un dia addicional a l’Escola, dins del calendari setmanal, 1 punt

Un cop baremades les sol·licituds, els empats es dirimiran endreçant per ordre alfabètic les sol·licituds empatades, a partir de dues lletres resultants del sorteig que es celebrarà el dia abans de la publicació dels llistats provisionals.

La Comissió examinarà les al·legacions, rectificarà possibles errors en la baremació, i podrà tenir en compte circumstàncies no previstes en aquestes bases que justifiquin que un grup classe excedeixi els 12 alumnes.

Bases horaris 14-15.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: