Cap a una escola de música inclusiva

Cap a una Escola de Música Inclusiva

PRINCIPIS I MODELS

Dos principis fonamentals defineixen el projecte de la Blai Net:

 • Escola de Música per a tothom
 • Música per a ser feliç

A tal efecte, prioritzem la detecció i supressió´ progressiva de barreres a l’aprenentatge i la participació en dos nivells simultanis i en evolució permanent:

 1. Accés universal a l’educació musical: tothom ha de poder accedir a l’Escola de Música.
 2. Dret a l’èxit educatiu: un cop dins de l’Escola, tothom hi ha de poder assolir el seu propi èxit.

Dos models que inspiren el projecte:

 1. Els principis de les escoles de mú´sica europees (escola de mú´sica per a totes les edats, capacitats, interessos, economies…)
 2. Els models d’inclusió´ educativa provinents dels ensenyaments generals.

OBJECTIUS I PROCESSOS SÓN UNA MATEIXA COSA

La inclusió és un procés que no s’acaba, un objectiu que es va redefinint a mesura que ens hi anem acostant.

Una escola inclusiva és una organització en procés de transformació constant, que vol adaptar-se a un món complex en evolució permanent.

LA DIVERSITAT COM A VALOR CONSTITUTIU

L’escola inclusiva parteix de l’acceptació radical de la diversitat com a fet constituiu i enriquidor de la naturalesa humana i social.

Per aquest motiu, l’atenció individualitzada esdevé universal: totes i tots som especials

UNA ESCOLA AL SERVEI DE LES PERSONES

Per a procurar l’èxit de tothom cal posar les persones en el centre del projecte educatiu. Això implica:

 • Una educació musical que contempli les diferents necessitats, interessos i capacitats de cada persona, a través d’eines i estils pedagògics pensats per a treballar en la diversitat:  currículum obert, programació múltiple, diversitat de ritmes i estils d’aprenentatge…
 • Una formació artística que tingui en compte també els aspectes humans i socials de l’educació: educació en valors, gestió de les emocions, aprenentatge cooperatiu…
 • Una acció tutorial sòlida que vetlli per l’atenció a la diversitat, amb un sistema d’avaluació al servei d’una millora continua dels diferents processos.
 • Una organització escolar flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats canviants del procés d’inclusió, i que sigui capaç d’abandonar les estructures tradicionals a mesura que ho vagi necessitant, així com de detectar contínuament les barreres a l’aprenentatge i la participació amb que es troben els alumnes.

LES TRES POTES DE LA INCLUSIÓ

L’educació inclusiva entén que, al costat dels processos d’ensenyament/aprenentatge, hi ha dos elements més que cal contemplar al mateix nivell d’importància: la participació i el suport, que junt amb els aprenentatges constitueixen les tres potes de l’Escola Inclusiva.

 • La Participació seria el component complementari als aprenentatges en el procés educatiu, aquell que respon a la necessitat personal i social de formar part, de participar, d’interactuar, de jugar, de ser. Una persona que estigui escolaritzada però que no participi amb els altres, no es pot considerar realment inclosa.
 • El Suport a la diversitat respon a la necessitat de posar èmfasi en l’atenció a qualsevol persona o grup que es trobi en risc d’exclusió dins de la pròpia escola. Una escola inclusiva ha de ser capaç de prioritzar l’organització d’aquest suport.

CONSTRUIR COMUNITAT

L’escola inclusiva necessita desenvolupar-se en el si d’una comunitat escolar segura i acollidora, que cal anar construint des de la pròpia escola:

 • comptant amb la participació de tots els sectors de la comunitat: famílies, alumnes, docents, personal no docent, equip directiu, entitats properes
 • creant una cultura de centre inclusiva, compartida pels diferents sectors.
 • construint un clima d’escola acollidor i inclusiu
 • organitzant activitats de participació i aprenentatge per a la comunitat
 • aplicant al claustre els mateixos principis inclusius que regeixen l’escola, propiciant la cooperació entre docents, la seva participació en els projectes, les comunitats de pràctica formativa…
 • abordant totes les dificultats, tensions i contradiccions connaturals als processos de canvi des del consens i els principis propis de la inclusió.

PROJECCIÓ EXTERIOR

A través de l’activitat músical de les seves agrupacions, i de diversos projectes de col·laboració i d’intervenció comunitària, l’Escola de Música vehicula els seus valors inclusius al costat dels valors pròpiament artístics, amb la finalitat de contribuir a la construcció d’una societat inclusiva.

%d bloggers like this: