El Projecte Educatiu

Extracte del Projecte Educatiu de Centre

Objectiu d’escola, Objectiu de ciutat

Per la seva condició de servei educatiu i cultural, l’Escola de Música es fixa dos grans objectius :

 • oferir uns ensenyaments musicals de qualitat, no reglats, que respectin la singularitat de l’usuari, i permetin fer, comprendre i gaudir de la música.
 • contribuir a eixamplar la base de la ciutadania culturalment activa, fomentant la pràctica musical en grup i el consum d’activitats musicals de tot tipus, i participant en el desenvolupament d’un projecte musical integral de ciutat.

Música per a tothom. Aquest principi ha estat abastament desenvolupat per la Blai Net durant els anys posteriors a la redacció del seu Projecte Educatiu. En trobareu informació més detallada a la plana Cap a una Escola de Música Inclusiva.

L’Escola Municipal de Música Blai Net comparteix els cinc principis de l’Associació Europea d’Escoles de Música:

 • Escola de música per a totes les edats.
 • Escola de música per a tots els nivells i capacitats.
 • Escola de música per a alumnes amb tot tipus d’interessos.
 • Escola de música per a totes les economies.
 • Escola de música oberta a totes les músiques.

Fer Música, en grup i en públic

L’acció educativa de l’Escola Municipal de Música Blai Net es regeix per tres principis pedagògic-musicals fonamentals: fer música, fer música en grup i fer música en públic. Aquests principois condicionen i vertebren l’oferta educativa i l’activitat general de l’Escola:

 • Fer Música. La música no s’ensenya, s’aprèn: la manera més eficaç d’aprendre-la és fent-la, vivint-la. Per això l’Escola de Música privilegia tots aquells moments i situacions en que es faci música, i per això tendeix a integrar en matèries globalitzants aquells continguts separats tradicionalment en assignatures estanques.
 • Fer Música en grup. La música en grup, vocal o instrumental, és la pràctica més integradora, democràtica i social. És en grup que l’individu es socialitza i aprèn a conviure amb els seus iguals; de la mateixa manera, és en grup que l’infant desenvolupa millor els seus aprenentatges, tant pels components motivadors d’aquesta pràctica, com per les virtuts pedagògiques de l’aprenentatge cooperatiu. La pràctica musical en grup dóna vida a l’activitat escolar, i és condició imprescindible de la participació del centre en la dinamització cultural del seu entorn.
 • Fer Música en públic. La manera natural de fer música és compartint-la amb algú que l’escolti. L’actuació musical és el punt de trobada de l’Escola amb el seu entorn, una excel·lent oportunitat per a retornar a la ciutadania l’esforç que fa invertint els seus recursos en una escola de música municipal. A més, la interpretació en públic és el punt culminant del procés d’aprenentatge de la música. Element motivador i d’autosuperació, dóna sentit a l’estudi dels repertoris, completa la dimensió artística i emocional dels ensenyaments musicals, enforteix el sentiment de grup, potencia l’autoconeixement, l’expressió, la capacitat de comunicació i la disciplina. L’Escola de Música potencia els concerts d’alumnes i treballa els hàbits i procediments corresponents, amb la finalitat de normalitzar la interpretació en públic com a forma natural de fer música.

Estructura organitzativa

 • El Consell Escolar és l’òrgan de govern que possibilita la participació de tots els estaments de la comunitat escolar, els quals hi queden representats de manera proporcional : alumnes, famílies, entitats, personal no docent, professores i professors, i ens titular.
 • El Claustre és l’òrgan que integra a totes les professores i professors de l’Escola, el marc d’intercanvi i discusió general de les propostes pedagògiques del centre.
 • Els equips de treball, integrats per grups flexibles de professores i professors, treballen per desenvolupar els diferents projectes de l’Escola de Música, tant en matèria pedagògica i cultural com organitzativa.
 • Les coordinacions vetllen per la coherència i cohesió del currículum, i coordinen l’acció educativa de les seves àrees respectives.
 • L’equip directiu gestiona el projecte i el coordina amb l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Sant Boi.
%d bloggers like this: